1st NIGHT SHAWWAL AAMAAL

  NIGHT

   It is a highly blessed night, not less than the "Laylatul Qadr" , in its auspiciousness.

  AAMAAL

    (i). It is highly desirable to: (a). To see the first night moon.  (b). To recite Dua'a Ul Hilaal.  (c). To pray Namaaz-E-Ruyatil Hilaal. and (d). To give Alms in the way of Allah. (every month after seeing the first night moon.)

(ii). Have bath at sunset

(iii). Recite the following "Takbeeraat" at the end of Magrib and Ishaa prayers:

ALLAHU  AKBAR  ALLAHU  AKBAR  LAA  ILAAHA  ILLALLAAH  WALLAAHU  AKBAR  ALLAHU  AKBAR  WA  LILLAHIL  H'AMDUL  H'AMDU  LILLAAH  A'LAA  MAA  HADAA  NAA  WA  LAHUSH  SHUKRU  A'LAA  MAA  AWLAANAA

(iv). After Maghrib prayers and Naafilah raise your hands towards the sky and say

a). YAA  D'AL  MANNI  WAT'T'AWL  YAA  D'AL  JOOD  YAA  MUS'T'AFIYA  MUH'AMMAD  WA  NAAS'IRAHU  S'ALLI  A'LAA  MUH'AMMADIN  WA  AAL  MUH'AMMAD  WAGH - FIR  LEE  KULLA  D'ANBIN  AH'S'AYYTAHU  HUWA  I'NDAKA  FEE  KITAABIN  MUBEEN

b). Then prostrate and say 100 times in sajdah:

ATOOBU  ILLALLAAH

Then invoke Allah to fulfil your legitimate desires.

(v). Recite Ziyaraat of Imam Husayn (AS)

(vi). Recite the following 100 times:

YAA  DAA - IMAL  FAZ''ALI  A'LAL  BARIYYAH  YAA  BAASIT'AL  YADAYNI  BIL - A'T'IYYAH  YAA  S'AAH'IBAL  MAWAAHIBIS  SANIYYAH  S'ALLI  A'LAA  MUH'AMMADIN  WA  AALIHEE  KHAYRIL  WARAA  SAJIYYATAN  WAGHFIR  LANAA  YAA  D'AL  U'LAA  FEE  HAAD'IHIL  A'SHIYYAH

(vii). After Maghrib prayers and its "Naafilah" pray a two Rakaat  salat as under:

a). In the first Rakaat, after the recitation of Sureh Al - Hamd recite Sureh Iklaas 1000 times.

b). In the second Rakaat after Sureh Al- Hamd recite Sureh Iklaas 100 times.

c). After the salaam  recite 100 times in Sajdah:

ATOOBU  ILLALLAAH( I  turn  repentant unto Allah.)

(d).Then say in Sajdah:

YAA  D'AL  MANNI  WAT'  T'AWL  YAA  MUS'T'AFIYA  MUH'AMMADIN  S'ALLALLAAHU  A'LAYHI  WA  AALOHEE  S'ALLI  A'ALAA  MUH'AMMADIN  WA  AALIHEE ( O owner of bounties and benefits, O He who made a choice of Muhammad to place His trust in him, blessings of Allah be on him on his children, send blessings on Muhammad and on his children.)

(e). Recite the following Dua'a:

 

YAA  ALLAH

YAA   ALLAH

YAA  ALLAH

YAA  RAH'MAAN

YAA  ALLAH

YAA  RAH'EEM

YAA  ALLAH

YAA  MALIK

YAA  ALLAH

YAA  QUDDOOS

YAA  ALLAH

YAA  SALAAM

YAA  ALLAH

YAA  MOOMIN

YAA  ALLAH

YAA  MUHAYMIN

YAA  ALLAH

YAA  A'ZEEZ

YAA  ALLAH

YAA  JABBAAR

YAA  ALLAH

YAA  MUTAKABBIR

YAA  ALLAH

YAA  KHAALIQ

YAA  ALLAH

YAA  BAAREE - U

YAA  ALLAH

YAA  MUS'AWWIR

YAA  ALLAH

YAA  A'LEEM

YAA  ALLAH

YAA  KAREEM

YAA  ALLAH

YAA  H'ALEEM

YAA  ALLAH

YAA  H'AKEEM

YAA  ALLAH

YAA  SAMEE - U

YAA  ALLAH

YAA  BAS'EER

YAA  ALLAH

YAA  QAREEB

YAA  ALLAH

YAA  MUJEEB

YAA  ALLAH

YAA  JAWAAD

YAA  ALLAH

YAA  MAAJID

YAA  ALLAH

YAA  MALIYYU

YAA  ALLAH

YAA  WAFIYYU

YAA  ALLAH

YAA  MAWLAA

YAA  ALLAH

YAA  QAAZ''EE

YAA  ALLAH

YAA  SAREE - U

YAA  ALLAH

YAA  SHADEED

YAA  ALLAH

YAA  RA - OOF

YAA  ALLAH

YAA  RAQEEB

YAA  ALLAH

YAA  MAJEED

YAA  ALLAH

YAA  H'AFEEZ'

YAA  ALLAH

YAA  MUH'EET'

YAA  ALLAH

YAA  SAYYIDAS

          SAADAAT

YAA  ALLAH

YAA  AWWAL

YAA  ALLAH

YAA  AAKHIR

YAA  ALLAH

YAA  Z'AAHIR

YAA  ALLAH

YAA  BAAT'IN

YAA  ALLAH

YAA  FAAKHIR

YAA  ALLAH

YAA  QAAHIR

YAA  ALLAH

YAA  RABBAAH

YAA  ALLAH

YAA  RABBAAH

YAA  ALLAH

YAA  RABBAAH

YAA  ALLAH

YAA  WADOOD

YAA  ALLAH

YAA  NOOR

YAA  ALLAH

YAA  RAAFI-U

YAA  ALLAH

YAA  MAANI-U

YAA  ALLAH

YAA  DAAFI-U

YAA  ALLAH

YAA  FAATIH'U

YAA  ALLAH

YAA  NAFFAAH'U

YAA  ALLAH

YAA  JALEEL

YAA  ALLAH

YAA  JAMEEL

YAA  ALLAH

YAA  SHAHEED

YAA  ALLAH

YAA  SHAAHID

YAA  ALLAH

YAA  MUGHEETH

YAA  ALLAH

YAA  H'ABEEB

YAA  ALLAH

YAA  FAAT'IR

YAA  ALLAH

YAA  MUT'AHHIR

YAA  ALLAH

YAA  MALIK

YAA  ALLAH

YAA  MUQTADIR

YAA  ALLAH

YAA  QAABIZ''

YAA  ALLAH

YAA  BAASIT

YAA  ALLAH

YAA  MUH'YEE

YAA  ALLAH

YAA  MUMEET

YAA  ALLAH

YAA  BAA-I'TH

YAA  ALLAH

YAA  WAARITH

YAA  ALLAH

YAA  MUA'-T'EE

YAA  ALLAH

YAA  MUFZ''IL

YAA  ALLAH

YAA  MUN-I'M

YAA  ALLAH

YAA  H'AQQ

YAA  ALLAH

YAA  MUBEEN

YAA  ALLAH

YAA  T'AYYIB

YAA  ALLAH

YAA  MUH'SIN

YAA  ALLAH

YAA  MUJMIL

YAA  ALLAH

YAA  MUBDI-U

YAA  ALLAH

YAA  MU-E'ED

YAA  ALLAH

YAA  BAARI-U

YAA  ALLAH

YAA  BADEE-U

YAA  ALLAH

YAA  HAADEE

YAA  ALLAH

YAA  KAAFEE

YAA  ALLAH

YAA  SHAAFEE

YAA  ALLAH

YAA  A'LIYY

YAA  ALLAH

YAA  A'Z'EEM

YAA  ALLAH

YAA  H'ANNAAN

YAA  ALLAH

YAA  MANNAAN

YAA  ALLAH

YAA  D'AT'T'AWL

YAA  ALLAH

 

YAA  MUTA-A'ALEE

YAA  ALLAH

YAA  A'DL

YAA  ALLAH

YAA  D'AL  MA-A'ARIJ

YAA  ALLAH

YAA  S'AADIQ

YAA  ALLAH

YAA  S'ADOOQ

YAA  ALLAH

YAA  DAYYAAN

YAA  ALLAH

YAA  BAAQEE

YAA  ALLAH

YAA  WAAQEE

YAA  ALLAH

YAA  D'AL  JALAAL

YAA  ALLAH

YAA  D'AL  IKRAAM

YAA  ALLAH

YAA  MAH'MOOD

YAA  ALLAH

YAA  MAA'-BOOD

YAA  ALLAH

YAA S'AANI-U'

YAA  ALLAH

YAA  MU-E'EN

YAA  ALLAH

YAA  MUKAWWIN

YAA  ALLAH

YAA  FA-A'AL

YAA  ALLAH

YAA  LAT''EEF

YAA  ALLAH

YAA  GHAFOOR

YAA  ALLAH

YAA  SHAKOOR

YAA  ALLAH

YAA  NOOR

YAA  ALLAH

YAA  QADEER

YAA  ALLAH

YAA  RABBAAH

YAA  ALLAH

YAA  RABBAAH

YAA  ALLAH

YAA  RABBAAH

YAA  ALLAH

YAA  RABBAAH

YAA  ALLAH

YAA  RABBAAH

YAA  ALLAH

YAA  RABBAAH

YAA  ALLAH

YAA  RABBAAH

YAA  ALLAH

YAA  RABBAAH

YAA  ALLAH

YAA  RABBAAH

YAA  ALLAH

YAA  RABBAAH

YAA  ALLAH

AS-ALUKA

AN  TUS'ALLIYAA

A'LAA  MUH'AMMADIN  WA

AALI  MUH'AMMAD

WA  TAMUNNA  A'LAYYA

BIRIZ''AAKA

WA  TAA'-FUWA  A'NNEE

BIH'ILMIKA

WA  TUWASSI-A'  A'LAYYA

MIN  RIZQIKAL

H'ALAALIT'  T'AYYIB

WA  MIN  H'AYTHU

AH'TASIBU  WA  MIN

H'AYTHU  LAA

AH'TASIBU

FA-INNEE  A'BDUKA

LAYSA  LEE  AH'ADUN

         SIWAAKA

WA  LAA  AH'ADUN

AS-ALUHU  GHAYRUKA

YAA  ARH'AMAR

RAAH'IMEEN

MAA  SHAAA-ALLAAHU

LAA QUWWATA  ILLAA

BILLAAHIL  A'LIYYIL

A'Z'EEM

Then go into sajdah and say

 

YAA  ALLAH

YAA  ALLAH

YAA  ALLAH

YAA  RABB

YAA  RABB

YAA  RABB

 

YAA  MUNZILAL  BARAKAAT  BIKA  TUNZALU  KULLU  H'AAJAH

AS-ALUKA  BIKULLIS - MIN  FEE  MAKHZOONIL  GHAYBI  I'NDAKA

WAL  ASMAAA-IL  MASH - HOORATI  I'NDAKAL  MAKTOOBAH  A'LAA

SURAADIQI  A'RSHIKA  AN  TUS'ALLIYA  A'LAA  MUH'AMMADIN  WA  AALI  MUH'AMMAD

WA  AN  TAQBALA  MINNEE  SHAHRA  RAMAZ''AAN  WA  TAKTUBANEE  MINAL

WAAFIDEENA  ILAA  BAYTIKAL  H'RAAM

WA  TAS'FAH'AA  LEE  A'NID  D'UNOOBIL  I'Z'AAMI

WA  TASTAKHRIJA  LEE  YAA  RABBIKUNOOZAKA  YAA  RAH'MAAN

 

Pray a 14 Rakaat Salaat as under

In every Rakaat after the recitation of Sureh Al Hamd, recite Aayaatul - Kursee and Sureh  Al Iklaas 3 times.

EID  AAMAAL

Important dates in the month of Shawwal


> 1st Shawwal--Eid-Ul-Fitr
3rd Shawwal--Battle Of Khandaq
8th Shawwal--Inhedam(Bombardment)Jannat-Ul-Baqi
10th Shawwal--Ghaiba-Tul-Kubra Of Imam-E-Zamana
15th Shawwal--Battle-Of-Uhad
15th Shawwal--Shahadat of Hazrat Hamza
25th Shawwal--Shahadat Imam Jafar-E-Sadiq (AS)